Arbejdsmarkedspolitik

I SF Sønderborg mener vi, at flest muligt borgere skal have adgang til et givtigt arbejdsliv, og vil derfor skabe et arbejdsmarked som er både rummeligt og tilbyder ordentlige vilkår for alle. Vi vil gøre op med den sociale dumping, som desværre stadig er hverdag for mange der arbejder indenfor vores kommunes grænser. Samtidig lægger vi vægt på at skabe et uddannelsessystem der bygger bro til det ordinære arbejdsmarked.
Derfor ønsker vi i SF:

– Et højt anlægsniveau som skaber arbejds- og praktikpladser for de mange. Dette skal ske ved en målrettet indsats for at modernisere og energirenovere vores institutioner og andet offentligt byggeri.
– At gøre op med social dumping. Der skal indføres kædeansvar for alle offentlige udbud, som sikrer at den arbejdskraft der skaber vores fælles fremtid, tilbydes ordentlig løn og gode arbejdsvilkår.
– At Sønderborg Kommune skal skabe praktikpladser, ikke kun på byggepladsen. Vi vil skabe praktikpladser for så mange faggrupper som muligt. Ved at sætte fokus på jobrotation, kan vi få opkvalificeret vores offentligt ansatte, samt skabe praktikpladser og jobs for nyuddannede.
– At give erhvervsuddannelserne et løft. For mange unge forlader erhvervsskolerne uden at have gennemført en kompetencegivende uddannelse. Vi vil kæmpe for at Sønderborg Kommune indgår strategiske partnerskaber med erhvervsuddannelserne, for at vende denne tendens.
– Et stærkt iværksættermiljø med fokus på social ansvarlighed, sikrer at der bliver skabt nye jobs for de mange. Sønderborg Kommune skal gå forrest i kampen for at tiltrække og etablere socialøkonomiske virksomheder. SF Sønderborg vil styrke iværksættermiljøet, og sikre at vi skaber arbejdspladser hvor også vores syge og handicappede medborgere, kan få opfyldt ønsket om et arbejdsliv med mening og indhold.

Socialpolitik

Sønderborg skal være en kommune som sætter velfærden højt, og sikrer at vi alle har lige muligheder for et værdigt liv. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at alle borgere i Sønderborg sikres gode sociale forhold, og dermed en mulighed for aktive at tage del i samfundet. Vi arbejder derfor for at der sikres en god forebyggende og målrettet indsats for vores mest udsatte borgere.
Derfor ønsker vi i SF:

– Fortsat at styrke og udbygge socialpsykiatrien med støttecentre og væresteder. Vi bakker derfor bl.a. op om at Caroline Amaliegården ombygges til socialpsykiatrisk plejecenter. Der er i denne valgperiode bygget 62 nye pladser i socialpsykiatrien, ti, både længerevarende og midlertidig behandling, samt udslusningsboliger.
– Vi vil sikre at vores socialpædagogiske og -psykiatriske tilbud så vidt muligt placeres i Sønderborg kommune, men også at borgeren tilbydes tilbud uden for kommunen, hvis det vil forbedre den enkelte væsentlig bedre livskvalitet.
– Alle unge med nedsat funktionsevne og sociale problemer som alle andre unge skal have mulighed for at flytte hjemmefra; og kan de ikke klare sig selv, inden de er fyldt 25 år, skal de have tilbudt en støttet boligform.
– Vi kæmper for at sikre tilgængelighed i alle offentlige bygninger, kommunale arealer samt al offentligt nybyggeri.

Skole- og ungdomspolitik

Vi som kommune, har et fælles ansvar for at sikre gode og udfordrende tilbud for vores børn i deres opvækst. Det er for os, afgørende at vores institutioner indgår i et tæt samarbejde med forældrene, for at sikre at vores børn har en tryg og sikker opvækst og skolegang. Vi er derfor stolte over at have været med til at vedtage strategien ’Fremtidens Skole’, som danner grundlag for en styrket, moderne og rummelig folkeskole.
Derfor ønsker vi i SF:

– At værne om folkeskolen som et lokalt samlingspunkt for vores børn, men også som et af de vigtigste samlingspunkter i lokalsamfundet.
– At inklusion ikke skal ske for enhver pris. Vi foreslår derfor at der løbende foretages evalueringer på den nye inklusionsindsats, så vi sikrer at de børn som har det sværest, får adgang til den nødvendige støtte i folkeskolen.
– Pengene som er blevet frigjort under lærer-lockouten skal blive i folkeskolen.
– SFO’en skal bevares, og vi skal sikre at skolefritidsordningen fortsat er et kvalitetstilbud, der kan supplere Helhedsskolen. Prisen skal reguleres efter omfanget og indholdet af det enkelte SFO-tilbud.

Energi-, trafik- og miljøpolitik

I SF Sønderborg ønsker fortsat at sikre en ambitiøs og grøn miljø- og energipolitik. Derfor bakker SF også 100% op om Project Zero. Vi vil også kæmpe hårdt for at sikre en god kollektiv transport, også i kommunens yderområder. Vi går ind for at bruge mest mulig grøn energi, her i blandt vindmøller, opsat på land. Men selvfølgelig kun hvis alle regler og miljøvurdering overholdes.
I SF ønsker vi at:

– Nedrivningstilladelser bør følges op af kontrol for miljørigtig bortskaffelse af byggematerialer og andet.
– At der etableres miljøfremmende biogasanlæg.
– At den offentlige bustransport organiseres på en måde, så den bliver mere smidig og dækkende end det nu er tilfældet.
– At der etableres en cykelsti mellem Skovby og Kegnæs.
– At ’Cykelstiplanen gennemgås, og at cykelstier til folkeskoler fremprioriteres, som planlagt i ’Fremtidens Skole’.
– Alle cykelstier bør belyses.

Kulturpolitik

En ambitiøs og bred kulturindsats bør være en grundpille ift. at sikre samhørigheden i vores kommune. Stærke fritids- og kulturtilbud bidrager til at gøre vores kommune et attraktivt sted at bo og arbejde. En af hjørnestenene i vores kulturindsats bør være, fortsat at fordre et velfungerende foreningsliv, baseret på frivillige kræfter.
Derfor ønsker vi i SF:

 – At mindske det bureaukrati, som frivillige foreninger kan opleve som en hæmsko for deres indsats.
– At der bør kunne søges støtte til betaling af fritidsaktiviteter, så alle børn har en chance for at deltage i kultur- og idrætslivet.
– At Sønderborg Kommune fortsat har en velfungerende musikskole og kunstakademi.
– At der findes velfungerende biblioteker overalt i kommune, samt at Nordborg bibliotek laves om til et åbent/selvbetjent bibliotek, udenfor de normale åbningstider.